Magyar English Deutsch

Súkromné gymnázium s v.j.m. Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium
Hlavná 21
929 01 Dunajská Streda
Tel: 031/552 53 23
E-mail:
posta@mgds.eu
Miesto pôsobnosti
Smetanov háj 286/9 Dunajská Streda

Forma pôsobenia
Škola je nezisková organizácia zriadená fyzickou osobou-nepodnikateľom.

Zriaďovateľ školy a jeho kontakty
A. Szabó László
Tel.: 00421- 905 210 465
E-mail:
aszabolaszlo@gmail.com

Stručné predstavenie
Súkromného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským
v Dunajskej Strede


Poslanie Súkromného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede

„Úlohou školy je,
aby nás naučila, ako sa máme učiť,
aby vzbudila v nás túžbu po vedomostiach,
aby nás naučila radosti z dobre vykonanej práce a rozrušenia z tvorby,
aby nás naučila milovať, čo robíme,
a aby nám pomohla nájsť, čo by sme radi robili.”

(Szent-Györgyi Albert)

Naša škola, Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, nzačne svoju činnosť 1. septembra 2008 vďaka úprimnému zámeru niekoľkých odhodlaných a cieľavedomých jedincov, zameraného na tvorbu kvality vyššej úrovne a na efektívnejšie sprotredkovanie kultúry.

Prvoradým cieľom našej školy je, aby sme v dobrej atmosfére, v takmer rodinnom prostredí pomocou vysoko odborne vzdelaných, náročných a optimistických pedagógov viedli našich žiakov k logickému zmýšľaniu, ktorí tým pádom vďaka efektívnemu vyučovaniu na vysokej úrovni, resp. výsledkom tolerantnej výchovy môžu nadobudnúť isté vedomosti s trvalou hodnotou, odbornú pripravenosť a potrebné morálne kvality.

Medzi múrmi našej školy chceme vychovávať európskych občanov s maďarskou identitou, ktorí majú zdravé sebavedomie, sú schopní vážiť si a zachovávať všeobecné ľudské hodnoty, vytvárať vzťahy na báze vzájomnej úcty, vziať na seba osobnú zodpovednosť, a zároveň sú schopní pružne sa prispôsobovať výzvam sveta.

K tomu zabezpečíme našim žiakom predovšetkým kvalitnú výučbu cudzích jazykov a pestrú paletu poznatkov z informatiky, ale v záujme mnohostrannej vzdelanosti považujeme za dôležité aj ostatné vzdelávacie oblasti. Podmienku získavania rozmanitých vedomostí vidíme v radostnom učení, korene úspešného pokračovania štúdií zas vo vzdelávaní, ktoré je šité na mieru, v škole, kde v centre pozornosti je človek.

Uvedomujeme si, že ozajstným úspechom našej školy bude spokojnosť našich partnerov. V záujme toho by sme chceli slúžiť aj Vám.


Predstavenie školy

Oficiálny názov a sídlo školy:
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium
Hlavná 21
Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Miesto pôsobnosti:
VZákladná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Hviezdoslavova ulica, Dunajská Streda

Forma pôsobenia:
Škola je nezisková organizácia zriadená fyzickou osobou-nepodnikateľom.

Zriaďovateľ školy a jeho kontakty:
A. Szabó László
Tel: 00421- 905 210 465
E-mail: aszabol@centrum.sk

Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení v októbri 2007 ako stredná škola so zameraním na cudzie jazyky. Jedným z jeho hlavných cieľov je poskytovať výchovno-vzdelávacie služby v súlade so spoločenskými a miestnymi požiadavkami. V záujme toho sa sústreďuje na nároky svojich partnerov.
Škola existuje v kontexte slovenského právneho poriadku, preto berie do úvahy a dodržuje všetky platné právne predpisy.
Ďalšie ciele a úlohy školy obsahuje zriaďovacia listina, resp. školský pedagogický program.


Niekoľko informácií pre našich partnerov:

Vedenie školy s radosťou očakáva každého záujemcu v našom súkromnom gymnáziu, kde každému žiakovi mienime zabezpečiť kvalitné vzdelávanie ukončené maturitnou skúškou, ako aj vhodné prostredie pre úspešné zvládnutie štúdií.

Koncepciu našej školy a odborné predstavy sme zostavili na základe našich skúseností z domova i zo zahraničia, vo vedomí vzdelávacích programov Európskej únie, ako aj s cieľom zachovania hodnôt vzdelávania v maďarskom jazyku.

Naša ustanovizeň sa pokúša každému zabezpečiť príjemnú atmosféru. V centre našej činnosti bude žiak, ktorému by sme chceli čo najviac rozvíjať jeho danosti, talent, a pritom urobíme všetko pre to, aby sme mu pomohli čo najlepšie premôcť ťažkosti vyplývajúce najmä z jeho veku. Našim cieľom je poskytnúť žiakom nespočetné množstvo spoločenských zážitkov (zamestnania formujúce tím, návštevy múzeí, divadla, výlety atď.).

Našich žiakov budú učiť skúsení a veselí pedagógovia s rovnakým nazeraním na vzdelávanie, ktorým je mimoriadne dôležité, aby rodičia boli spokojní s ich prácou ako aj s rozvojom ich detí. Skúsenosťou odborníkov je, že tí rodičia sa rozhodnú najlepšie, ktorí pre svoje deti vyberú školu s jednotným učiteľským zborom s dobrým ovzduším.

Naše gymnázium si chce vydobyť dobré meno a popredné miesto medzi školami, čoho základom je okrem uchovávania si tradičných hodnôt aj schnopnosť promptne a uvážlivo reagovať na zmeny vo svete.

Pomocou domácich a zahraničných partnerských škôl chceme vychovávať žiakov, ktorí ovládajú cudzie jazyky na vysokej úrovni a dokážu sa zorientovať aj vo svete.


Niektoré ciele a úlohy nášho gymnázia:

 • Kvalitná príprava žiakov na maturitné skúšky a vysokolské štúdium s prehĺbovaním základnej vzdelanosti
 • Objavenie a rozvíjanie talentu žiakov
 • Rozvoj logického zmýšľania a schopnosti selekcie podstaty
 • Výchova žiakov schopných samovzdelávania, zaujímajúcich sa o svoje okolie a schopných spolupráce s inými
 • Kvalitná výučba cudzích jazykov a informatiky a zabezpečovanie možnosti úspešného zvládnutia jazykovej skúšky i získavania diplomu ECDL
 • Vybudovanie a prevádzkovanie systému so zameraním na záujmy partnerov, udržiavanie dobrých kontaktov s rodičmi a žiakmi
 • Spoznávanie záujmov partnerov súkromného gymnázia a zapracovanie týchto skúseností do strategických plánov školy
 • Starostlivosť o kultúru materinskej reči
 • Výchova občanov, ktorí poznajú a vážia si národné a celoeurópske hodnoty
 • Výchova k zdravému spôsobu života
 • Neustále budovanie pedagogického zboru angažovaného za ciele školy

Pedagogické princípy a hodnoty, na ktoré kladieme mimoriadny dôraz :

 • Orientácia na poznatky a výsledky

 • Naša škola chce byť intelektuálnou dielňou, kde pedagógovia i žiaci si rovnako vážia vedomosti. Našim žiakom pomôžeme k sebapoznávaniu, aby boli schopní nájsť si rozumné ciele a vybrať si vhodnú profesiu. Chceme sprostredkovávať moderný súbor poznatkov. Žiakov naučíme ako sa majú učiť, aké sú najefektívnejšie spôsoby získavania poznatkov, vytvoríme im priestor na samostatný výskum i tvorbu, a tak si môžu osvojovať postoj iniciátorov a zažiť radosť z pravidelnej a dôkladnej práce.
 • Vzájomná úcta

 • Naša škola bude priúčať svojich žiakov rešpektovaniu základných mravných a ľudských hodnôt, aby boli humánni, vzdelaní, vyrovnaní, slušní, úprimní a čestní. Chceme vychovávať také harmonické osobnosti, ktoré majú v sebe pocit zodpovednosti, pracovnú disciplínu a sú si vedomé svojich povinností. Chceme sprostredkovávať národné a všeobecné kultúrne i morálne hodnoty. Pedagogický zbor si považuje za dôležitú požiadavku poskytovanie osobného príkladu žiakom, pretože sme prevedčení, že učiť možno aj slovami, ale vychovávať iba prostredníctvom vzoru.
 • Partnerstvo

 • Našu školu chceme urobiť príjemnou, kde vládne úprimná, veselá a zdravá atmoséra. Našim úsilím je zosúladenie individuálnych a kolektívnych cieľov. Žiakov chceme pripraviť na vzájomné prispôsobovanie sa, na kooperáciu a na dialóg. Počas našej výchovnej činnosti by sme chceli spolupracovať s rodinami.
 • Rozvíjanie talentu

 • Považujeme za dôležité, aby naša škola bola dielňou pre rozvoj talentu jednotlivých žiakov, aby všetci mohli podávať maximálne výkony v porovnaní s ich schopnosťami, aby sa stali mysliacimi a kreatívnymi jedincami. Poskytujeme priestor na rozvoj kreativity, vzbudzujeme záujem o obsažné a náročnejšie formy zábavy (umenie, hudba, literatúra).
 • Rozvíjanie identity a výchova k európanstvu
 • Pokladáme za nutné, aby žiaci pri budovaní svojej maďarskej identity sa oboznámili predovšetkým s históriou svojich rodín, tradíciami bydliska, symbolmi národa, národmi a kultúrou celej Európy, a prostredníctvom osvojovania si cudzích jazykov mohli aplikovať a prostredkovať svoje poznatky a vedomosti v ktorejkoľvek časti sveta.

Niekoľko prvkov z dlhodobého plánu zabezpečovania materiálnych prostriedkov:

 • Zabezpečovanie samostatnej budovy školy
 • Zariaďovanie učební
 • Vybudovanie infraštruktúry pre informatickú výchovu
 • Zabezpečovanie učebníc a učebných prostriedkov a ich digitalizácia
 • Vybudovanie knižnice


Ďalšie plány:

 • Vypracovanie podrobného pedagogického programu školy, systému evaluácie, programu rozvoja vnútornej kvality inštitúcie, vedomého PR plánu a komunikačnej stratégie.
 • Zabepečovanie ľudských zdrojov, vytváranie pedagogického zboru orientovaného na úspech, ktorého autoritu nezabezpečí štatút učiteľov, ale odvedená práca a neustály príkladný postoj.
 • Vytvorenie dlhodobej filozofie výchovy, ktorej základom je rešpektovanie osobnosti a úspešná spolupráca s rodičmi.
 • Vybudovanie efektívneho systému vzťahov, vytvorenie družobných stykov so školami doma i vo svete, pridruženie sa k organizáciám súkromných škôl.

Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
v Dunajskej Strede
mieni byť školou kvality.